هدف از برگزاری:

  • بررسی چالشهای هر مجموعه و ارائه راهکار توسط استارتاپهای نوآور و موفق در هر حوزه
  • کمک به تشکیل ساختار نوآوری سازمانی و جذب تیم های استارتاپی و تکنولوژی محور
×