هدف از برگزاری رویداد

  • جذب سرمایه برای شرکتها و استارتاپها
  • معرفی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب به سرمایه گذاران
×