هدف از برگزاری تور: 

  • آشنایی نهادها، سازمانها، دانشگاهها، مدارس و عموم علاقمندان با فعالیتهای نوآروانه و فناورانه سایر شرکتها پیشتاز در این عرصه
  • آشنایی کارآفرینان و مدیران صنایع در سطح بین المللی، با اکوسیستم استارتاپی دیگر کشورهای جهان و شرکت های تکنولوژی محور
×