هدف از برگزاری رویداد:

  • پیشگیری از هدر رفت منابع مالی و زمانی هر مجموعه در برگزاری هر رویداد
  • ارتقای سطح عملکرد منابع انسانی
  • همراهی سازمانها در طراحی محتوا، هماهنگی با پنلیست ها وسخنرانان و پوشش رسانه ای رویدادهای هر مجموعه
×