چرا دوره ی نوآوری سازمانی؟

زمان آن رسیده است که شرکتهای بزرگ برنامه ریزی را تعدیل کرده و “آماده سازی” را شروع کنند. آماده سازی به معنی آمادگی جهت انطباق با تغییرات واقعی کسب و کار ها در زمان است. این آماده سازی و نوآوری سازمانی تنها راه ماندگاری شرکتها در بازار است. نوآوری مهارتی برای چگونگی خلق ارزش و توسعه پتانسیل های کسب و کار است. حتی بهترین مدل های کسب و کارها هم بدون نوآوری در نهایت با شکست مواجه خواهند شد.

بنابراین به تمامی شرکتهایی که هنوز به نوآوری روی نیاورده اند توصیه می شود علاوه بر حفظ شرایط سود آور موجود در صدد شناسایی سایر پتانسیل های کسب و کار برآمده و با رویکرد نوآورانه و خلاقانه آنها را بعد از شناسایی گسترش دهند.

پیشنهاد ما:

بهتر است صاحبین کسب و کارها، مدیران عامل و کارشناسان شرکتها با مفهوم نوآوری و استراتژی رشد آشنا شوند تا در نهایت منتظر تدوین استراتژی های نوآورانه آنها در سازمانها باشیم.

دوره آموزشی نوآوری سازمانی برای چه کسانی مناسب است؟

-مدیران عامل –مدیران نوآوری –مدیران محصول –مدیران و کارشناسان استراتژی –سرمایه گذاران خطر پذیر –مدیران اجرایی سطوح میانی سازمان دستاورد های مدیران بعد از اتمام هردوره:
 1. شناسایی نیروهای محرک تحولات اقتصادی و فناوری و نیاز بنگاهها برای همزیستی با آنها
 2. درک تفاوتهای بین استراتژی مبتنی بر نوآوری و مبتنی بر مدل کسب و کار
 3. آشنایی با فضای زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کشور
 4. آشنایی با نوآوری باز و اثر آن به عنوان مزیت رقابتی برای کسب و کارهای بزرگ
 5. مقایسه نوآوری باز با انواع دیگر نوآوری در حوزه محصول، خدمت و فرایند
 6.  آشنایی با پتانسیل های نوآوری در مدل کسب و کار بر اساس مفهوم نوآوری باز
 7. یادگیری نوآوری باز در سازمان
 8. یادگیری انواع مختلف ابزارهای نوآروی باز، روشه های پیاده سازی نوآوری باز در سازمان ها و شرکتها
 9. بازدید از کارخانه نوآوری

سیلابس آموزشی:

  عنوان درس ها ساعت
1 فرایند نوآوری فناورانه از طبیعت به علم، فناوری و بازار

1

2 چرا شرکتهای بزرگ شکست می خورند سرعت تغییر فناوری/ تخریب خلاق/ نوآوری برافکن/ بررسی چند نمونه

1

3 پارادوکس نوآوری بهره برداری یا اکتشاف؟/ دوسو توانی به چه معناست؟ / سازمان دوسوتوان چه نوع سازمانی ست؟

1

4 مقدمه ای بر زیست بوم نوآوری، نوآوری سازمانی و استارتاپ سازمانی زیست بوم نوآوری چیست؟ بررسی عناصر اصلی زیست بوم نوآوری سازمانی

2

5 کشف چرایی سازمان حلقه های طلایی/ کشف چرایی شخصی/ کارگروهی کشف چرایی سازمان

2

6 تز نوآروی تز نوآروی چیست؟/ اجرای تز نوآروی چه هستند؟ داشتن تز نوآوری چه اهمیتی برای سازمان نوآور یا مرکز نوآوری دارد؟ ارتباط راهبرد نوآوری و تز نوآوری/ کار گروهی طراحی تز نوآوری

3

7  سبد نوآروی سبد نوآوری چیست؟ / تفاوت بین سبد نوآوری و سبد محصولات/ نگاشت سبد نواروی سازمانی / کارگروهی طراحی سبد نوآروی سازمانی

2

8 چارچوب نوآوری معرفی چارچوب و نظام نواروی /  چرخه های نوآوری/ اصول لین استارتاپ/ بهبود تکاملی و اعتبار سنجی فرضیات

2

9 حسابداری نوآوری چرا حسابداری نوآوری؟ حسابداری نوآوری چیست؟ نظارت بر نوآوری با حسابداری نوآوری

2

10 مراحل سرمایه گذاری در نوآوری و رشد استارتاپها دره مرگ، بازیگران زیست بوم کلان نوآوری  کارآفرینی، انواع روش ها و نهادهای سرمایه گذاری

2

11 ابزارهای نوآروی باز سازمانی نوآروی باز چیست؟ حمایت از زیست بوم/ مرکز نوآوری/ چالش نوآوری/ آزمایشگاه تحقیق و توسعه/ شتابدهنده/ خلق مشترک با استارتاپ ها/ سرمایه گذاری خطر پذیر

2

مطالعه موردی و کارگروهی با تمرکز بر زیست بوم نوآوری سازمان خود
جمع

20

مدت و زمان برگزاری:

جلسات این دوره آموزشی- تجربی به مدت یک ماه در پایان هر هفته، هر جلسه به مدت 5 ساعت در محل کارخانه نوآوری آزادی یا در هر سازمان بطور مجزا برگزار خواهد شد.
 • هزینه برگزاری برای یک دوره با حدنصاب 10 نفر برای هر نفر 6.000.000 تومان است

دوره ی فشرده:

جلسات این دوره آموزشی-تجربی به صورت فشرده نیز برگزار می شود. این دوره ی فشرده شامل 6 مورد از  موضوعات نامبرده ست که هر سازمان به انتخاب خود پیشنهاد خواهد داد.
 • برای حفظ سلامت شرکت کنندگان، پیش از برگزاری جلسه از شرکت کنندگان و مدرسان تست غربالگری کرونا در محل انجام خواهد شد.
 • هزینه برگزاری برای یک دوره با حدنصاب 10 نفر برای هر نفر 4.500.000 تومان است
×